صندوق حضرت امیر (ع) از میان تمامی شما مومنین عزیز عضو می پذیرد.بدین منظور می توانید به آقای جعفری ( انتهای خیابان سوم مولوی ، سمت راست مغازه آقای جعفری ) مراجعه نمایید