چه روشی برای شناختن ولی فقیه وجود دارد؟

پرسش:
آنچنان که ما فهمیده ایم دو مرکز عمده برای پیروی وجود دارد.

چه روشی برای شناختن ولی فقیه وجود دارد؟

پرسش:
آنچنان که ما فهمیده ایم دو مرکز عمده برای پیروی وجود دارد. برای مسائل جمعی ما احتیاج به پیروی از ولی فقیه داریم و برای مسائل فردی نیاز به پیروی از مرجع تلقید. ما می توانیم در توضیح المسائل بیابیم که چگونه می توان مرجع را شناخت. آیا شما می توانید بفرمائید که چه روشی برای شناختن ولی فقیه وجود دارد؟

پاسخ:

همانگونه که مسئله مرجعیت یک امر تخصصی است و باید از راههای خاصی که در رساله ها عملیه بیان گردیده؛ شناخته و انتخاب شود، مسئله شناخت و انتخاب ولی فقیه هم  از اهمیت بالایی برخوردار است و یک امر تخصصی و بسیار حساس است لذا شناخت ولی فقیه و انتخاب آن تنها از طریق افراد فقیه و متخصص ممکن است یعنی آنها می توانند تمام ویژگی ها و خصوصیاتی  که لازم است در فرد ولی فقیه باشد، تشخیص بدهند و او را انتخاب نمایند. این وظیفه مهم اکنون در جمهوری اسلامی ایران بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.

اعضاء این مجلس ، فقها و مجتهدینی هستند که با رأی مردم انتخاب می شوند.

سؤالات مرتبط:

شرط ایرانی بودن ولی فقیه!

آیا می توان ولایت فقیه را معصوم دانست

فقیه جامع شرایط جهت تصدی ولایت مسلمانان

شرکت مردم در رأی گیری مجلس خبرگان و ولایت فقیه