از همان زمانی که دولت مبلغی را به عنوان یارانه به حساب افراد واریز کرد برای برخی از متدینان این پرسش مطرح شد که آیا «یارانه» جزو درآمد محسوب می شود که اگر از مؤونه سال اضافه آمد باید خمس آن را پرداخت یااین که عنوان دیگری بر

از همان زمانی که دولت مبلغی را به عنوان یارانه به حساب افراد واریز کرد برای برخی از متدینان این پرسش مطرح شد که آیا «یارانه» جزو درآمد محسوب می شود که اگر از مؤونه سال اضافه آمد باید خمس آن را پرداخت یااین که عنوان دیگری بر آن صدق می کند که ممکن است خمس به آن تعلق نگیردمانند این که عده ای آن را بیت المال و حق تصور می کنند و چنین می پندارند که خمس به آن تعلق نمی گیرد. در استفتائاتی که در این باره از چند تن از مراجع عظام تقلید شده است، بسیاری از آنان «یارانه» را جزو درآمد دانسته اند. برخی هم چون آیت ا... مکارم شیرازی «یارانه»  را «هدیه» تلقی کرده اند و چون بنا به فتوای ایشان «هدیه» هم بنابه احتیاط واجب خمس دارد باید خمس یارانه ها را پرداخت. البته معظم له در فتوایی خمس امسال یارانه ها را بخشیده اند. اما بنا به فتوای برخی از مراجع تقلید که «هدیه» را مشمول خمس نمی دانند، علی القاعده در صورت «هدیه» دانستن یارانه ها، خمس به آن تعلق نمی گیرد. خبرگزاری مهر در استفتائی که پیش از اجرای طرح هدفمندی و آزاد شدن حق برداشت یارانه  از چند تن از مراجع عظام کرده است، فتوای آنان را درباره خمسی بودن یارانه ها جویا شده است. سوال مهر از این قرار است : «همان  گونه که مستحضرید یارانه نقدی از سوی دولت به حساب مردم واریز شده است اما هنوز حق برداشت از این مبلغ مهیا نشده است و با توجه به این که برخی عید غدیر را به عنوان سال خمسی در نظر گرفتند آیا در محاسبه خمس امسال باید این یارانه  نقدی را در نظر بگیرند؟ و اگر برداشت این یارانه ها پس از سال خمسی فراهم شود آیا به این مبالغ خمس تعلق می گیرد؟» آیت ا... حسین نوری همدانی از مراجع قم در پاسخ به این سوالات نوشت: فرض سوال خمس ندارد. آیت ا... عبدا... جوادی آملی نیز در پاسخ شفاهی به مهر اظهار داشت: این مبلغ فعلا خمس ندارد اما اگر زمانی قابل برداشت شد جزو درآمد همان سال به حساب می آید. آیت ا... مکارم شیرازی هم در پاسخ به این استفتاء که آیا به پولی که دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته، خمس تعلق می گیرد پاسخ داده است: «این پول ظاهرا هبه است و چنان چه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد و سال خمسی آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.» این استفتا در سایت معظم له آمده است اما استفتایی که مرکز خبر حوزه نقل کرده، ایشان اظهار داشته است: «یارانه ها یک نوع هدیه است و هدیه هم از نظر ما اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد، ولی به خاطر مصالح و ملاحظاتی می گوییم امسال خمس یارانه ها را به مقلدین می بخشیم.»