اگر بر کسی غسل جنابت واجب شده باشد و نتواند غسل کند و به همین دلیل تصمیم به انجام تیمم

اگر بر کسی غسل جنابت واجب شده باشد و نتواند غسل کند و به همین دلیل تصمیم به انجام تیمم بدل از غسل داشته باشد ، آیا باید برای هر نماز تیمم جداگانه نموده و و وضو بگیرد ؟
کسی که غسل جنابت بر عهده او است باید غسل انجام دهد . بعد از انجام غسل ، تا وقتی از او کاری که غسل را باطل می کند ، صادر نشده باشد ، برای خواندن نماز احتیاجی به وضو نیست . حکم تیمم نیز مانند غسل است یعنی اگر کسی واقعا نتوانست غسل کند و به جای آن تیمم انجام داد ، تا وقتی کاری که وضو را باطل می کند ، انجام نداده باشد ، می تواند با آن تیمم نماز بخواند و نیازی به وضو گرفتن نیست . البته زمانی که وضو باطل شد فقط باید وضو بگیرد و تیمم مجدد لازم نیست