سلام دراین بخش دستورات جمعی ازمراجع تقلیدبرای آشنایی شمابافتاوای این مراجع عالی قدردرباره متعه یاهمان ازدواج موقت درج شده تابرای انجام ازدواج موقت بدون هیچ مشکل شرعی اقدام نمایید
برای سهولت دردانستن این گونه مواردمیتوانید مرجع تقلیدخودرابه مامعرفی کنیدومافتوا ایشان رادراین مرکز برایتان درج نماییم یاخودتان به پایگاه مرجع خودرفته ودستورراازایشان بخوانیدشایان ذکراست که تقلیدازمرجع تقلیدضروری بوده ودراین عمرنیزشمابایدمرجعی رابرای تقلیدانتخاب نمایید
اخطار:بدون تاییدمرجع خوددرموردمتعه اقدام به این عمل گناه بزرگی محسوب خواهدشدوازلحاظ حقوقی نیز پی گردقانونی خواهدداشت

فتواءحضرت آیت الله امام خمینی درموردازدواج موقت:
ازدواج موقت :اشکالی ندارد،اذن پدربنابراحتیاط لازم است نفقه:درازدواج موقت درصورت شرط قبل ازدواج واجب است ومهریه اندالمطالبه می باشدشرایط کلی:عقد ازدواج موقت همچون ازدواج دائم نیاز به خواندن صیغه ایجاب (از طرف زن یا وکیل او) و قبول (از طرف مرد یا وکیل او) دارد و جز در پاره اى موارد (مانند: عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف مرد، لزوم تعیین مدت، ارث نبردن زن و مرد از یکدیگر و نبودن طلاق در ازدواج موقت و...) در بقیه احکام مانند ازدواج دائم است و فرقى ندارد
فتواءحضرت آیت الله بهجت:

ازدواج موقت:جایز، بلکه مستحبّ است. اجازه دخترازپدریاجدپدری:بنابر احتیاط، تکلیفا باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، چون تکوینا مفسده دارد.اظهاردخترازدریافت رضایت پدربه صورت شفاعی:ظنّ به صدق او باشد، کفایت مى‏کند.
شرایط کلی ازدواج موقت:باید در ازدواج موقت مهر و مدت معین شود و بنابر احتیاط با اجازه‏ى پدر دختر صیغه‏ى صحیح خوانده شود، و رابطه با نامحرم حرام است. 
فتواءحضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای:
ازدواج موقت:مستحب است.اجازه پدربرای دختر:
بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود. شرایط برای زنان مطعلقه:لازم به اجازه پدریاجدپدری نیست شرایط کلی ازدواج موقت:
عقد ازدواج موقت همچون ازدواج دائم نیاز به خواندن صیغه ایجاب (از طرف زن یا وکیل او) و قبول (از طرف مرد یا وکیل او) دارد و جز در پاره اى موارد (مانند: عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف مرد، لزوم تعیین مدت، ارث نبردن زن و مرد از یکدیگر و نبودن طلاق در ازدواج موقت و...) در بقیه احکام مانند ازدواج دائم است و فرقى ندارد.
فتواء حضرت آیت الله فاظل لنکرانی:
ازدواج موقت:جایز است.اجازه پدربرای دختر:بنابراحتیاط لازم است.مردمتاهل:اشکالی نداردشرایط کلی:عقد ازدواج موقت همچون ازدواج دائم نیاز به خواندن صیغه ایجاب (از طرف زن یا وکیل او) و قبول (از طرف مرد یا وکیل او) دارد و جز در پاره اى موارد (مانند: عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف مرد، لزوم تعیین مدت، ارث نبردن زن و مرد از یکدیگر و نبودن طلاق در ازدواج موقت و...) در بقیه احکام مانند ازدواج دائم است و فرقى ندارد.
فتواء حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
ازدواج موقت:مستحب است.اجازه پدربرای دختر:بدون اجازه پدر جائز نیست مخالفت پدردرباره ازدواج موقت دختربالغ:در هر صورت استیذان از ولىّ لازم است ، در ضمن تجربه نشان داده است که این رابطه ها مخصوصاً در جوانها معمولا در یک حد محدود و معیّنى ثابت نمى ماند و تدریجاً توسعه مى یابد ومایه مشکلات فراوانى مى شود 
اجازه پدربرای پسردرموردازدواج موقت:پسر نیازی به اذن پدر ندارد
فتواء حضرت آیت الله سیستانی:
ازدواج موقت:ازدواج موقت اگر چه براى لذت بردن هم نباشد ، صحیح است ، ولى نمى‏شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسى نبرد . اجازه پدربرای دختر:بدون اجازه پدریاجدپدری حرام است شرایط کلی:عقد غیر دائم ، آن است که مدت زناشوئى در آن معیّن شود ، مثلاً زن را به مدت یک ساعت ، یا یک روز ، یا یک ماه ، یا یک سال ، یا بیشتر عقد نمایند ، ولى باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر ، یا یکى از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود ، و زنى را که به این قسم عقد کنند متعه ، و صیغه مى‏نامند .
فتواء حضرت آیت الله وحیدخراسانی:
ازدواج موقت:جایزاست،اجازه پدربرای دختر:بنابر احتیاط واجب اذن ولی (پدر و جدّ پدری) در صحّت ازدواج باکره معتبر است. دختری که بکارتش ذائل شده:اگر بکارتش به واسطه کاری غیر وطی زائل شده (مثل پریدن از بلندی) به منزله باکره بوده و بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جدّ پدری در صحت عقد لازم است، ولی اگر بکارت او در اثر ازدواج یا وطی به شبهه یا زنا زائل شده اذن ولی لازم نیست. نفقه درازدواج موقت:
نفقه زوجه ای که به عقد موقت مردی در آمده است بر آن مرد واجب نمی باشد مگر اینکه در هنگام عقد موقت شرط نموده باشد که نفقه او را مرد بدهد
شرایط کلی:عقد غیر دائم ، آن است که مدت زناشوئى در آن معیّن شود ولى باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر ، یا یکى از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود ، و زنى را که به این قسم عقد کنند متعه ، و صیغه مى‏نامند .
فتواء حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:ازدواج موقت:اشکالی ندارد،اذن پدربرای دختر:لازم است نفقه:درصورت شرط قبل ازعقددادنش واجب است شرایط کلی:عقد غیردائم آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می‎نامند.
فتواء حضرت آیت الله زنجانی:ازدواج موقت:جایزاست،اجازه پدربرای دخترباکره:بدون اجازه پدرحرام است،دخترباکره ای که پدرش فوت شده:خیر، نیازی به اذن ولی نیست.والله العالم،نفقه:به زن تعلق نمی گیردشرایط کلی:باید در ازدواج موقت مهر و مدت معین شود و با اجازه‏ى پدر دختر صیغه‏ى صحیح خوانده شود، و رابطه با نامحرم حرام است.
فتواء حضرت آیت الله روحانی:
ازدواج موقت:جایزاست،اجازه پدربرای دختر: چنا چه دختر بالغه باشد و رشیده یعنی صلاح و فساد این کار را تشخیص بدهد ، ازدواج موقت و دائم،بدون اذن پدر جائز است و هیچ اشکالی ندارد
فتواء حضرت آیت الله اردبیلی:
ازدواج موقت:لازم است،اذن پدربرای دختر:
اگر دختر باکره‏اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است  یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد بتواند امورات خود را اداره کند و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد،نفقه:به زن تعلق نمی گیرد
نتیجه گیری کلی ازاین مطلب:بابررسی فتاوای مراجع تقلیدبه این نتیجه رسیده ایم که ازدواج موقت جایز یاحتی لازم است واجازه پدربرای دختردرهرصورت چه برای احتیاط وچه برای لزوم برای اولین بارلازم است حتی اگرمرجع تقلیدموردنظرشمالازم به اجازه پدرندانداما درشرایط کلی به نفع دخترمی باشدوفقط درمواردضروری لازم به اجازه نیست مهریه حتمی امانفقه لازم نیست واگردراین ارتباط فرزندی هم متولدشودمردهیچ مسئولیتی ندارد
دوستان عزیزاگرفتواءمرجع تقلیدخاصی مدنظرتان است به مااطلاع داده تابرایتان دراین بخش درج نماییم دانستن این اطلاعات برای هرفردمسلمان شیعی لازم وضروریست