پرسش:
چه برنامه ای را برای انس بیشتر با قرآن توصیه می کنید؟

پاسخ:

باید برنامه های دسته جمعی و گروهی

پرسش:
چه برنامه ای را برای انس بیشتر با قرآن توصیه می کنید؟

پاسخ:

باید برنامه های دسته جمعی و گروهی برای فهم آیات و معانی و تفسیر قرآن را اجرا کرد برنامه های فردی اگر چه  دردسر کمتری دارند ولی معمولاً پایدار نیستند اما کارهای گروهی پخته تر می باشند و باز تر هستند و هم  با برنامه ریزی صحیح پایدار تر خواهند بود. نباید برنامه ها چنان شروع شوند که ادامه آنها سخت باشد. دیگر مطالب بستگی به شرایط شما دارد، تلاوت روزانه قرآن با تدبر در آیات و مراجعه به تفاسیر و تراجم برنامه مفیدی خواهد بود. باید کاری کرد که مزه قرآن را چشید اگر کسی با قرآن مأنوس شود چیزی کم نخواهد داشت.