یک نکته‌ى اساسى دیگر در وصیتنامه و در بیانات امام، مسئله‌ى مواجهه‌ى با زورگویان عالم است

یک نکته‌ى اساسى دیگر در وصیتنامه و در بیانات امام، مسئله‌ى مواجهه‌ى با زورگویان عالم است. قدرتهاى سلطه‌گر و زورگوى جهانى البته در طول تاریخ همیشه بوده‌اند، اما با پیشرفت علم و صنعت و با امکانات ارتباطاتى مدرن، این سلطه‌گرى براى آنها آسانتر شده است. لذا مى‌بینید آمریکائیها نسبت به همه‌ى جهان ابراز طمع‌ورزى میکنند و با این بهانه که منافع ما در فلان جا به خطر افتاده است، وارد میشوند. گویا منافع آنها بر منافع همه‌ى دنیا ترجیح دارد؛ بر منافع ملتها ترجیح دارد. خوب، در مقابل این زورگوئى و گردن‌کلفتى و حرف‌نشنوى و حق‌ناشناسى چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخورد وجود دارد: یک برخورد، تسلیم است؛ یک برخورد، مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو را به زورگوئى تشویق میکند. تسلیم ملتها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشنفکران جوامع مختلف در مقابل زورگوئیهاى استکبار جهانى، مشوق آنها در پیشرفت است؛ مشوق آنها در زورگوئى بیشتر است. براى ملتها یک راه حقیقى بیشتر باقى نمیماند و آن مقاومت است. اگر یک ملتى میخواهد شر زورگوئى زورگویان - و امروز شر آمریکا - را از سر خود کم کند، باید در مقابل زورگوئى آمریکا با قدرت و صلابت تمام بایستد. امام خامنه ای .روحی فداه.