س: کسى که از روى عمد، روزه‏هاى خود را نگرفته، تکلیفش چیست؟

س: کسى که از روى عمد، روزه‏هاى خود را نگرفته، تکلیفش چیست؟
ج) هر مقدار از روزه‏ها را که نگرفته، باید قضا کند و افزون بر آن، براى هر روز نیز باید کفّاره بدهد؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام یک مد (تقریبا ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهد.  

س: روزه‏هایى که در اوایل سن تکلیف به جا نیاورده‏ام، علاوه بر قضا کفّاره هم دارد؟
ج) هر مقدار از روزه‏ها را که نگرفته‏اید، باید قضا کنید و اگر بدون عذر روزه نگرفته‌اید افزون بر آن، براى هر روز نیز باید کفّاره بدهید؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرید یا شصت فقیر را سیر کنید و یا به هر کدام یک مدّ (تقریباً ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهید.