گواهان دادگاه قیامت

دادگاه قیامت گواهان بسیار دارد:

1-خداوند، که شاهد بر همه ی اعمال ماست.(ان الله کل شیی شهید  ،حج/17)

2-پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله (فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هولاء شهید   ،نساء/41) چگونه است حال آنها در آن روز که برای هر امتی گواهی بیاوریم و تورا گواه بر آنها قرار دهیم.

گواهان دادگاه قیامت

دادگاه قیامت گواهان بسیار دارد:

1-خداوند، که شاهد بر همه ی اعمال ماست.(ان الله کل شیی شهید  ،حج/17)

2-پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله (فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هولاء شهید   ،نساء/41) چگونه است حال آنها در آن روز که برای هر امتی گواهی بیاوریم و تورا گواه بر آنها قرار دهیم.

3-امامان معصوم علیه السلام (وکذالک جعلنا کم امة وسطا لتکونو شهداء علی الناس ،بقره/143) ما شما را امت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید.طبق روایات مراداز امت، امامان معصومند، زیرا سایر افراد امت، از علم وعصمت لازم برای گواهی در آن روز برخوردار نیستند.

4- فرشتگان (وجاءت کل نفس معها سائق وشهید ،ق/21)در قیامت همراه هر انسانی دو فرشته  می آید، یکی اورا سوق می دهد ویکی شاهد بر اوست.

5-زمین (یومئذ تحدث اخبارها، زلزال/4) در قیامت زمین اخبار خود را بازگو می کند.

6-وجدان (اقرء کتابک  کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا ،اسراء/14)نامه ی عملت را بخوان وخود قضاوت کن که با تو چه برخورد شود.

7-اعضای بدن (یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم وارجلهم ،نور/24)روز قیامت زبان ودست وپا به سخن آمده وعلیه انسان گواهی می دهند.

8- زمان امام سجا د علیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه می فرماید :هذا یوم حادث جدید وهو علینا شاهد عتید .امروز روز جدید ی است که در قیامت گواه اعمالی  است که در آن انجام می دهیم.

9-عمل(وجدوا ما عملوا حاضرا ،کهف/48)در قیامت اعمال انسان تجسم یافته ودر برابر او نمودار می شوند.