زمان پاسخگویی به مسابقه فاطمیه به پایان رسیده است 

برگزیدگان به زودی اعلام میگردند 

 

کانون فرهنگی و هنری والفجر شهرک مولوی گرگان