نشریه فرهنگی یاس کبود تا 10 فروردین منتشر خواهد شد

نسخه الکترونیکی نشریه را میتوانید در ذهه آخر فروردین از پایگاه تجارت دیجیتال ایران به آدرس http://tdi.tiri.ir دریافت نمایید