با توجه به افزایش متقاضیان ختم هفتگی قرآن سهم جزء قرآن در فایلی جدید اصلاح گردید و همینک قابل دریافت است

این فایل برای خرداد ماه میباشد

دانلود فایل