حضور پر شور مردم در انتخابات لبیک دیگری به نظام و کشور بوده است بدین سان مردم از حضورتان سپاسگزاریم