جهت بهبود فعالیت های مسجد فرم نظر سنجی تهیه شده است که از تمام نمازگزاران گرامی خواهشمندیم آنرا تکمیل و تحویل هیئت امنا بدهند

دریافت فرم نظر سنجی