یکی از برنامه های دهه مبارک کرامت برگزاری مسابقه نقاشی می باشد.