از تمام مومنین گرامی خواهشمندیم کمک های نقدی خود را جهت عمران و آبادانی فیزیکی و معنوی مسجد در قالب فعالیت های عمرانی و فرهنگی از طریق درگاه الکترونیکی زیر پرداخت نمایید.