جهت واریز کمک های خود جهت برپایی پرشورتر مراسم محرم می توانید کمک هزینه خود را از طریق تلفن همراه با وارد کردن کد زیر پرداخت نمایید.


101061#*888*724*