باری دیگر مردم با حضور خود ضمن تجدید پیمان با امام راحل و شهدا جان بر کف بودن با رهبری را به جلوه کشاندند تا دشمنان اسلام و ایران حساب خود را کنند. و همچنین به سیاستمداران کشور نشان دادند و گفتند برای سربلندی کشور همیشه حضور دارند اما باید توجهی دیگر شود.