برای شرکت در دور بعدی ختم هفتگی قرآن که از خرداد ماه آغاز میگردد نام خود و تعداد جز قرآن مورد نظرتان را به شماره 500010001260164 پیامک نمایید.

فقط تا آخر اردیبهشت فرصت دارید