سئوالات 2 و 3 در ادامه مطلب آمده است

  

سئوال 2 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر  روز یکشنبه 31/3/94

کدام گزینه در مورد وصیت نامه صحیح نمی باشد؟

1) همراه ما باشد.                   2) عادلانه باشد.

3) نداشتن آن مرگ زمان جاهلیت است.           4)به شکل دلخواه تنظیم شود.
سئوال 3 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر  روز دوشنبه 1/4/94

انسان در اصول دین باید چگونه باشد؟

1) تحقیق کار باشد.                     2) احتیاط کار باشد.

3) تقلید کار باشد.                  4)همه موارد صحیح است.گزینه صحیح را در زمان مشخص شده با نام خود و نام مسجد به سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید.