ادامه مطلب را ببینید

  

سئوال 17 زمان ارسال پاسخ تا پایین روز چهارشنبه 17/4/94

سفارش امام سجاد(ع) به یزید برای تخفیف در گناهانش چه بوده است؟

پاسخ خود را با کوتاهترین و کاملترین جملات با ذکر شماره سئوال  به سامانه پیامک ارسال نمایید.

سئوال 18 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12  روز چهارشنبه 17/4/94

کدام جمله در مورد ابوسفیان صحیح است.

1) پذیرش اسلام به صورت قلبی بود.                        2) تا پای جان برای اسلام ایستادگی کرد.

3) به یتیمان روزانه توجه خاصی داشت.            4) برای سلامتی خانواده اش قربانی می کرد.    

گزینه صحیح را در زمان مشخص شده با نام خود و نام مسجد و ذکر شماره سئوال  به سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید.


سئوال 19 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12 روز پنج شنبه 18/4/94

علت درنگ امام علی(ع) در کشتن عمر بن عبدود چه بود؟

پاسخ خود را با کوتاهترین و کاملترین جملات با ذکر شماره سئوال  به سامانه پیامک ارسال نمایید.

سئوال 20 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12  روز چهارشنبه 17/4/94

شخصی در اعضای وضو دارای سوختگی است و زخم خود را روزانه با آب و صابون می شوید و می بندد، این فرد برای اقامه نماز کدام عمل را باید انجام دهد؟

1) وضو              2) تیمم       3) وضو جبیره         4) غسل

گزینه صحیح را در زمان مشخص شده با نام خود و نام مسجد و ذکر شماره سئوال  به سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید.