با برنامه ریزی های انجام شده توسط اعضای هیئت امنای مسجد فضای داخلی مسجد به کاشی های اسلامی و آینه کاری زینت داده خواهد شد. در مراحل مرمت بخش های فعالیت مربوطه به تصویر از حضور می گذرد.