با همکاری موسسه علمی آموزشی رزمندگان کانون فرهنگی هنری والفجر در سطح استان برگزار کننده آزمون های پیشرفت تحصیلی خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی به زودی در این پایگاه قرار خواهد گرفت.