برنامه های  دهه اول  ماه محرم : 

30/5 الی 45/5 قرائت قرآن 45/5 الی 10/6 نوحه خوانی 15/6  

 

الی 45/6 سخنرانی  45/6الی 7 چای  15/7 الی 20/8 مداحی 30/8 

  

صرف شام  زیارت عاشورا در دهه محرم صبحها همراه با  

 

نمازجماعت صبح قرائت می شود 

 

کانون والفجروپایگاه بسیج مسجدبلال حبشی شهرک مولوی گرگان