چرا سلام نماز در آخر آمده است ؟

اولاً؛ سلام‌ در نماز خطاب‌ به‌ خداوند نیست‌، بلکه‌ خطاب‌ به‌مؤمنان‌ و اولیای‌ خداست‌؛ زیرا سلام‌ در موقعی‌ است‌ که‌ انسان‌ به‌

چرا سلام نماز در آخر آمده است ؟

اولاً؛ سلام‌ در نماز خطاب‌ به‌ خداوند نیست‌، بلکه‌ خطاب‌ به‌مؤمنان‌ و اولیای‌ خداست‌؛ زیرا سلام‌ در موقعی‌ است‌ که‌ انسان‌ به‌ کسی‌ برسدکه‌ او را ندیده‌ است‌، در حالی‌ که‌ خداوند همیشه‌ و در همه‌ جا حاضر است‌. ازهمین‌رو سلام‌ در مورد او معنا ندارد.
ثانیاً؛ سلام‌ فقط‌ برای‌ شروع‌ و آغاز دیدار نیست‌، بلکه‌ در میان‌ عرب‌ها به‌معنای‌ خداحافظی‌ نیز می‌باشد. اکنون‌ مردم‌ لبنان‌ در زمانی‌ که‌ از یکدیگر جدامی‌شوند، می‌گویند:سلام‌ علیکم‌.
ثالثاً؛ در وجه‌ سلام‌ آخر نماز گفته‌ شده‌ است‌ چون‌ انسان‌ در نماز با خدا ارتباط‌وثیق‌ برقرار می‌کند و با این‌ ارتباط‌، با دیگران‌ قطع‌ رابطه‌ می‌کند در پایان‌ نمازکه‌ بازگشت‌ از معراج‌ می‌باشد، با خلق‌ خدا ارتباط‌ پیدا می‌کند و در این‌ مرحله‌به‌ مؤمنان‌ و صالحان‌ سلام‌ و درود می‌فرستد.