جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره مراجعه نمایید. 

http://quranfestival.ir