امسال حماسی، حماسی هستیم
در مدرسه علی شناسی هستیم
ای فتنه گران خیال خامی نکنید
ما کارشناسان سیاسی هستیم
بر سفره نان خشک هم بنشینیم
پیروز نبرد اقتصادی هستیم

منبع : صابر نیوز