جهت دریافت فرم شرکت در مسابقه به کانون والفجر مراجعه نمایید